Galii

Sagantaa Hojii Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa

 1. Jaarmayootni bilisummaa Oromiyaa humna, dandeettii fi qabeenya walitti qisaas godhuu turan hanqisuun akka guutuutti qabsoo bilisummaatiif oolchuun sirna impaayerummaa diiguuf wali wajjiin hojjetan godha.
 2. Hariiroo Jaarmayoota bilisummaa Oromiyaa gidduu bilisummaa, waldandayuu fi irree fi gurmuu waliif ta’uu irratti utubamee akka cimu gochuu. Rakkoon isaan gidduutti argamtu nagaa fi  haasawaan   akka furamatu taasisuu.
 3. Sab- boonummaa Oromoo dagaagsuu, ummatni Oromoo tokkummaa walqixxummaa fi haqaa fi hafuura obbolummaa irratti hundaawe akka dagaagu taasisuu fi shira diinaa fi farreen tokkummaa Oromoo fashalsuuf qooda gama isaa akka kennu kakaasuu.
 4. Sochii karaa waraanaa Jaarmayootni geggeessan walitti qindeessuun akka humnaawuu fi milkii argamsiisu taasisa.
 5. Sochii diplomasii Jaarmayootni bilisummaaf dhaabbatan godhan walitti qindeessuun qabsoo bilisummaa Oromiyaaf  firaa fi tumsa horuu , akkasumas tattaaffii diinni Jaarmayoota Oromoo kophxeessuuf adeemsisu fashalsuuf hojjeta.
 6. Jaarmayootni bilisummaa Oromiyaa mirga namoomaa kabajuu isaanii toohatuu fi bakka faalometti tarkaanfiin qajeelchaa   akka fudhatamu gochuu. Akkasumas faallomuu mirga namoomaa ummata Oromoo irraan diinni gahaa jiru jala deemuun saaxil dhaaba.
 7. Jaarmayaaleen mirga dhala namoomaa fi kan hawaasummaa kan Oromoo akka dagaagan hojjechuu. Kanneen jiran jajjabeessuu.
 8. Qoodni ummatni keenya qabsoo keessatti qabu caalaatti akka jabaatu murni hawaasa Oromoo hundi gahee isaa karaa danda’u hundaan akka kennu kakaasuu fi hiree mijjeessuufiin tarkaanfiin qindaawe akka fudhatamu taasisa.
 9. Kaayyoo of’rratti irkannoon masakamuudhaan madda galii qabeenya qabsoo bilisummaa Oromiyaa guddisuuf sagantaa baasuun hojii irra oolcha.
 10.  Akeeka Waraana tokkichaa fi hoggana siyaasaa qabsoo bilisummaa tokkicha qabaachuu jedhu fiixa baasuuf sadarka sadarkaan irratti hojjeta.
 11. Biyyootaa fi Ummatootaa ollaa akkasumas humnoota mirga hiree murteeffannaa fi kabajamuu mirga dimokraasiitiif dhaabbatan waliin hariiroo gaarii qabaachuuf hojjeta.
 12. Jaarmayootni miseensa THBO hundi deeggertootni isaanii akeekaa fi Kaayyoo THBO jabeessuu fi tarkaanfachiisuu isaanii toohata.
 13. Sablammoota Oromiyaa keessa jiran hawwatuun qabsoo bilisummaa Oromiyaaf  akka firooman hojjeta.