Imaammata

 1. Bilisummaa Oromiyaa Irratti
  Galiin Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa kan bu’uuraa fi muummichaa qabsoo hidhannoo fi kan siyaasaa walitti qindeessanii oofuun Oromiyaa bilisoomsuuf wali wajjiin hojjetu. Akkanaanis THBO Jaarmayoota kanneen akeeka kanaaf dhaabbatan mara ni haammata.

 2. Tokkummaa Biyyaa fi Ummataa Irratti.
  1. Tokkummaan Saba Oromoo utubaa qabsoo bilisummaa Oromiyaati. Gurmuu tokkummaa Oromoo osoo hin jabeessin qabsoo saba Oromoo jabeessuun hin danda’amu. Waanta’eefis miseensotni THBO , kaayyoo ummata tokko, biyya tokkicha , fi hiree tokkicha jedhuun qajeelfamuudhaan tokkummaa ummatichaa jabeessuu fi ittichuudhaaf hojjetu.
  2. Daba (shira) tokkummaa ummatichaa bifa fedheen laaffisuuf alaa fi keessaan aggatamu hunda mata mataa fi gamtaanis dura dhaabbatu.

 3. Of - Irratti Irkannoo
  1. THBO Qabsoo bilisummaa Oromiyaa milkeessuuf kaayyoo of’rratti irkannoo  angafa taasifatee ittiin qajeelfama. Miseensotni isaas kaayyoo kana hordofuun qabeenyi, humnaa fi ogummaa ummata Oromiyaa akka qabsichaaf oolu ciminaan akka hojjetan taasisa.
  2. Gargaarsi alaa barbaachisaa ta’ullee of irratti irkannoof dura aantummaan akka kennamu THBO ni hojjeta.

 4. Dimokraasii fi Mirga Namoomaa Irratti.
  1. THBO Kaayyoo Dimokraasii Oromoo fi kabajamuu mirga namoomaaf dhaabbata. Ilmaan Oromoo fi ummatni biraas nam- tokkee fi gartuun mirgootni qabaachuu qaban, kanneen akka qixxummaa amantii, qixxummaa dubartii, gurmaawuu fi bilisa ta’anii yaada ofii ibsachuu fi kkf kanneen Chaartara UN keessatti ibsaman ni kabaja. Akkanaanis cunqursaa fi loogii bifa hundaa ni morma.
  2. Miseensotni THBO sirna polotikaa kaayyoo dimokraasii irratti hundeeffame kan hirmaatnaa fi filmaata ummataatiin mirkanaa’u, kan paartiilee danuu argamsiisuuf mata mataa fi wal wajjiin tattaafatu.

 5. Sab-Lamoota Oromiyaa Keessa Jiraatan Irratti.
  1. THBOn mirgoota sab-lammoota Oromiyaa keessa jiranii guututti kabaja. Qabsoo bilisummaa Oromiyaa akka tumsanii fi keessattis qooda fudhatan ni hojjeta.
  2. Hariiroo firummaa fi obbolummaa sab-lammoota Oromiyaa keessa jiranii fi Ummata Oromoo gidduu booressuun diinummaa gidduu isaanitti uumuuf  tattaaffi diinni godhu dura dhaabbata.

 6. Hariiroo Biyyoota, Sabootaa fi Ummatoota biraa wajjinii irratti
  1. THBOn imaammata hariiroo alaa kan nagaan walii wajjiin jiraachuu, ollummaa gaarii, nagaa fi sabatiinsaa akkasuma misoomaaf wali wajjiin hojjechuu fi waliif tumsuu irratti hundeeffame hordofa.
  2. Humnoota mirkanaawuu mirga hiree murteeffannaa ummatootaaf, kabajamuu mirga dimokraasii , mirga namooma fi nagaaf dhaabbatan hundaa ni deeggera.  Qabsoo irratti waliif tumsuu irrattis ni hojjeta.
  3. Akeeka dantaa walii gabbisuu fi kan guddinaa irratti biyyootaa fi ummatoota ollaa waliin , tokkummaa siyaasaa, walqixxummaa fi fedhii irratti hundeeffame uummachuuf ni carraaqa.