Kaayyoo

Kaayyoo Masakaa Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa

  1. Safuu Oromoo kaayyoo madaala humnoota hawaasaa , kan siyaasaa fi diinaggee eeguu irratti hundeeffame,
  2. Aadaa Oromoo kan ilmi namaa walqixummaan keessatti ilaalamuu fi lammii biyyaa hundaaf tika walqixa kennu,
  3. Seerri hundaa oli; lammiin biyyaa hundi dhimma biyyaa keessatti hiree walqixa qabu. Lammiin biyyaa dirqama qofaa osoo hin taanee seera duratti mirga walqixa qabu kaayyoo jedhu,
  4. Hoogganoonni, kan waraanaa fi siyaasaa, hojii isaaniitiif GI duratti gaafatamu,
  5. Oromiyaa ijaaruu keessatti hirmaachuunii fi nagayummaa fi dada ummata Oromoo argamsiisuun dirqama lammii biyyaati, kaayyoo jedhu hojiitti muli’suuf hojjetuu.