Pressrelease Banner Oromo

Mirgi Ummata Oromo Namoota Hagoon Hin Murtaa'u

Caamsaa 1, 2013

Ummanni Oromo gabrummaa motummoonni ‘Habashaa’ irraan gayan jalaa of- baasuuf bara afurtamaa ol qabsoo hidhannoo deemsisaa jira. Barriin dheera kana keessa mirgootni ummanni dhiiga isaa dhangalaasuun gonfate hedduu ta’uun hubatamaadha.

Ummanni Oromo of- onnachuun, hawwii bilisummaaf qabu guddiffachuun, kaayoo isaa jabeessuun, caalatti tokkoomuuf tilmaamachuun, afaan isaa guddisuun, aadaa isaa babal’isuun, addunyatti of -beeksisuun, hawaasaa isaa bifa gara garaatiin ijaaruunn,… kkf mirga isaa beekuu fii dhuunfachuu mul’isa.

Mirgoonni asii olitti tuqaman kanneen argamsiisuuf wareegamni ummanni Oromo baase baayyee ulfaataa fii hadhaa’aa ta’uun ilmaan Oromo biratti guututti yaadatama. Qabsoo Oromo bakka ardha irra jirtu kanaan ga’uuf Jeegnonni kumaan lakkaa’aman itti madaawanii, itti naafawanii, itti lafee cabsanii, lubbuu isaanii mi’ooytuu itti dhabanii kanneen dabraniis akkasumatti heddudha. Isaan haa dabrani malee dhaams isaan nuuf dhaaman fii irbuun nuti waliin seenne nu wajji jira. Akka aadaa fii kaayoo hawaassummaa Oromoottis safuun kun waan irraan tarkaanfachuu hin qabne jennee laalla. Ar’a yeroo hammaattee tarkaanfii mul’attu argamsiisuun xiqqatullee, irbuurraan tarkaanfatanii, Oromiyaa calalaqxuu kaleessa baaneef hallayyatti gatuun amala doofaati.

Har’a akka ifumaanuu dhiibate ala bahetti diinni qabsoo bilisummaa Oromo alagaa qofa akka hin ta’in hubachuun barbaachisaa ta’a. Namoonni dhala Oromo himatan zamana Minilik irraa jalqabee ummata keessatti dhokachuun yaroo danda’metti diinaaf harka mirgaa tahanii kaayoo bilisummaarratti harka laachuun waan baratame ta’e mullata.

Ardha murni xiqqaan tokko maqaa Adda Dimokraatawaa Oromo jedhu baafatee tilmaama alagaa ummata Oromo irratti dhiibuuf tattaaffi gochuun isaa waan dinqiitti laalamu ta’uu hin qabu. Qabsoon ummata Oromo haga isaan hin hubannee caalaa guddinna, jabeennaa fii bal’inna qabdi. Qabsoon Oromoo kana duraas tooftaalee diinni keessaa fii alatti baafatee ittiin facaasuuf yaadu mara irra aanuu dandayee ture, ar’aa fii borullee ni dandaya.

Duraanillee qabsoo fii kaayoo isaa eeggatee kan ar’aan gahe ummatuma Oromootiifii qabsaawoota isaatti. Har’aa fii borullee qabsaa’otaa fii ummanni Oromo qabsoo isaanii eeguu fii tiiksuuf wareegama barbaachisu godhuu qaba jenna.

Ummanni Oromo haala argame kana fashalsiisuu fii abdii kutachiisuuf caalatti of ijaaruu qaba. Qabsaa’onni dhugaa garaa garummaa isaanii xiqqeessanii waliin dalaguu fii tokkoomuun dirqama isaanii ta’a. Ummanni Oromo akka qabsaa’onni dirqama isaanii fudhatanii qabsoo isaa tiiksuu danda’an dhiibbaa feesisu gochutu irraa eeggama.

Gama birootiin tarkaanfiin murna ODF jedhamuun (Bitooteess25, 2013) fudhatame kun ilmaan Oromo hedduu akka gaddisiisu ni hubatama. Kaleessa ‘Gobanoonni’ diina aanfatanii ummanni Oromo akka kufee jilbiibfatu godhanii jiru. Ardha ammoo ayyaan-laallattoonni qabsoon Oromoo kuftee akka isaaniif buddeenni ba’u abjuu guddaa godhaa jiru.

Kan nama dinqisiisuu ayyaan laallattoonni ardha faalla of-deebisanii mirgi Oromo argame yookin bilisummaan Oromoo hin feesisu jedhu warruma kaleessa ummata keessatti dhokatee mirga Oromootiif imimmaan-nyaacha boo’aa ture ta’uu isaaniiti.

Waa’een isaan jalaa gale yookin dhokate yoo jirate, ummanni Oromo walabummaa isaa gonfachuuf namoota akka isaanii akka hin feene hubachuu dadhabuudha.

Ardha qabsoon Oromo ummata keessa gadi seenuu irraa kan ka’e hawwan, shamarran, qeerroon fii manguddoon, walumaa gala ummanni Oromiyaa marti qabsoo tana daranuu akka jabeessanii laalan hubachuun barbaachisaa ta’a.

Tokkummaan Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBOn) ummanni Oromo qabsoo isaa tiikfatee akka galamaan gayu mamii tokkollee hinqabu.

THBOn gara isaatiinis qabsoo ummata Oromo bakkaan ga’uufii dirqama isarra jiru ba’uufis waan qabsoon irraa eegdu godhuuf tattaaffi feesisu ni godha.

Dhumarratti qabsaa’onni, jaarmayoonni kaayoo bilisummaa Oromoo akeeka godhatan, hawaasoonni Oromo hundi duumeeysa qabsoo ummtaa irratti kufe kana bittinneessuuf akka dirqama caalu baadhatan gaafanna.

Tokkummaan Humna

Oromiyaan Nibilisoomti

Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO) Caamsaa 1, 2013