Duulli duguuginsa Shanyii Oromiyaa Bahaa itti fufaa jira

HUBACHIISA!!
Barruun asii gadii osoo hin gulaalamin maxxanfamte. Barruun tuni akkuma  Oromiyaa Bahaa Qumbiirraa nu dhaaqbdetti, gulaallii tokkoon maletti waan maxxanfamte tahuu isin hubachiifna.

_____________________________________

Humna adda (Liyuu Police)  kan ja'amuu fii  waraanni bulchinsa naannoo  Soomalii, ammaas haarayatti  lafa  Oromoo  Anniyyaa  Qumbii fii  Mayyuu  keeysatti  weerara finiinsaa jiru

 Humni Wayyaaneefii Killiliin 5( shanii) Oromoota lafa isaanirraa buqqisanii Soomaloota qabsiisuuf  qopheeyfame kun, torbaan 3 sadihii ol Ona Qumbii fii Mayyuu  keeysatti weerara hamaa geggeeysuudhaan balaa gurguddaa lubbuu fii  qabeenya  Oromootirraan  gayanii jiru

 .Akka kanaan  6/23/13- 6/24/13   Qumbii naannoo Minotti  guyyaa lama guutuu  weerara  oofuu dhaan Oromoo sadi (3) ajjeesanii  lama madeeysan.

7/9/2013  Ona Mayyuu Gaara Walloo  bakka  ja'amtutti  Ganda nagayaan qubatee taa'u ka quba  hin qabne bariisaa  weeraruudhaan  nama 5 (shan)  ajjeeesani  lama madeesan.

 7/14/13-7/21/13  tti  osoo adda hin dhaabin  lafoota  maqaan  akka armaa gadi i kanatti  himamurratti  tarkaanfii  suukanneeysaa  raawwatanii jiru.  

 Calloo, Qilee, Waldaya Mojoo fii culul, Muluqqee,Carfii  fii Dagattu bakka ja'amaniiidha

 Weerarri Shannyii duguuginsa Oromoo fii Lafa Oromoo  Soomalii qabachiisuuf Wayyaaneen geggeeyfamaa jiru kun ,July 9/2013 Jalqabee osoo guyyaa tokko jidduu hin oolin hanga ar'a August 3, 2013 tti deemaa jira  Weerara kana keeysatti  nama 25  ajjeesanii nama lakkooysi hin beekkamin madeeysanii jiran

 Namoota ajjeefaman  kanneen keeysaa  namoonni  shan (5) ajjeesaa haalaan  nama suukanneeysuun  ajjeefaman. Aliyyii jugoo  jaarsa umriin 85  qabanii hidhanii hanga ruuhiin keessaa baatutti uleen osoo tuman ajjeesan.2, Siraaj Rashiid Calloo fii darg  agoota 2 (lama) akka beeyladatti  ciibsanii billawaan gorra'an. 3, waggaa (bara) 80 mana keeysatti  alaan itti cufanii ibiddaan guban. Maraata tokko ka ala galuu qabanii kuusa boqqolloo keeysatti darbanii ibiddaan gubanii ajjeesan.

 Mucaa xiqqaa ganna lamaafii baatii 4 yeroo isaan gadda weeraran  kan haadhaan adda bahe, qabanii ibidaa bobeeysanii keeysatti darban.garuu osoo inni hin du'in  namni biraa dhaqqabee keeysaa fuudhe.amma mucaan sun  hospitaala magaalaa  Harar geeysanii achi jira.

 Nammoonni  rasaasaan ajjeefaman bakka fii  guyyaan akka asitti aanu kana:

 7/9/2013  Muhammad  Yuusuf Guuled                      Gaara Walloo

 7/9/2013   2, Ibraahim Heenoo                                    Gaara Walloo    

 7/9/2013   3,  Ahmad Jiillee  sheek Muusaa               Gaara Walloo

 7/13/13    4, Rashiid Iimaan  Yuuddo

 7/24/ 13   5,Abdulwaajib Idiris                     Waldaya Mojoo fii Culul

 7/24/ 13    6, Abdii Yuusuf Baatii                  Araddaa  QILEE

 7/24/ 13   7,Abdii Jibraa'il  Alii             Araddaa QILEE

 7/24/ 13        8, Ahmad Yaasin  Jibraa'il     Alii  Araddaa   Qilee

 Wanni nama Gaddisiisu  guddaan jarri  lamaan kun Obboleeyyan.

 7/28/13    9, Ibraahim Ahmad Muhammad                                                        Waldaya Mojoo fii Culul

 7/28/13   10,  Hassan Bayaan  Kaliif                                                                        Waldaya Mojoo fii  Culul

 7/28/13    11, Mahmuud Habiib  Alii                                                                          Waldaya Mojoo fii Culul

 7/28/13    12,Ahmad Aadam  Tuquraa                                                                      Wadaya  Mojoo fii   Culul

 7/28/13     13, Muhammad  Abdullaa Ibraahim                                                          Waldayaa  Mojoo  fii Culul

 7/31/13           14, Aliyyii   Jugoo                                                                                                   Miidhagaa  Lolaa

 7/131/13         15,Siraaj Rshiid    Calloo                                                                                      Miidhagaa Lolaa

 08/01/13    16,  Abdalla  Muhsin   Dura  taa'aa Araddaa   Gabiibdaa                              Gabiibdaa 

 08/01/13    17, Mahmuud  Xayyib                                                                                            Gabiibdaa

 08/01/13     18, Aiyyii   Xayyib      jarri lamaan  kuniis obboleeyyani                               Gabiibdaa                                                                     

 08/01/ 13      19, Usmaa'il  Misbaah                                                                                       Gabiibdaa

                            20,  Haawaa   Abdii   Bareento  Dullattii  mana  keeysatti  guban       Waldya Mojoo  fii Cul

 Nama  6  maqaa isaanii hin argamne.

  hictera ku, ma hedduu irraa  midhaan ummanni keenya oomishate  kuusa hedduu  guban . Beeyladaa  Gaala,Loon, Re'ee fii Harree, a'an(adhan), (saaman)                                                                                                                

 Karaa biraatiin  Ummanni  keenya Kan Ona  Mayyuu  7/19/13   hiriira  diddaa gocha wayyaaneefii  Soomalii  kana bahuudhaan  aarii ( aaraa) fii  jibbbanna  isaanitti dhagayame  ibsatanii  jiru

  Soomalii ( warra  killilii 5)  ka  qopheeysee qindeeysee isaanirratti bobbaasaa  jiru  wayyaanee tahuu

 Bulchinsi Oromiyaa  (warri killilii  4 ) gocha kana diduu, dura dhaabbatuuu falfatuuf mirga  kan qabne  tahuu.

 

Gaafiilee armaa gadii  tana  dhiheeysanii  jiru:

 Soomaloonni  magaalaa tana taa'anii  isaanii  basaasaniifii  logistic waraana  kanaaf  erguuf  haala mijjjeeysanf  akka nurraa bahan.

 Daangaa keenya  akka nuuf  haa  kabajamu

 Qawween xixiqqaa fii gurguddaan, Rasaasnii fii  Logistic iin  akka  soomaliif kennamutti haa nuuf kennamu.

 Soomaliin  daangaa keenya  caphsitee  lafa teenyarraa nu buqqisaa jirtu hatattamaan akka biyya teenya  keeysaa baatu.

 Nuti daddaffiidhaan  qubsuma teenyatti  deebinee  eeggomsi  barbaachisu  akka nuuf godhamu bulchinsa Oromiyaatiifii mootummaa fidraalaa  gaafanna.

Konkolaataan tokkolleen isaan keeysa  deemee  Liyuu police fii waraana killilii 5 ( shanii)tiif  waa geeysuu  akka hin dandeenye.

 

Paarlamaa Awrophaa, Bussles, Belgium itti hiriirri Diddaa Wayyanee Geggeeyfame

Caamsaa 17, 2013

belgium

 Caamsaa 12, 2013 Oromoonni Awrophaa jiraatan hiriira diddaa Wayyanee geggeeysanii turan. Hiriira kana geggeeysuufis Oromoonni dhibbootaan lakkaawaman biyyoota Awrophaa mara keessaa Brussles dhufanii turan. Hiriiraa diddaa Wayyanee kana kan qopheesse Koree Yeroo kan jaarmayoota Oromoo gara-garaa irraa jaarame ture.