Xalyoota sobaan maqaa THBO himatan

Category: Oduu
Published on Thursday, 04 April 2013 21:24

Ibsi Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa hunduu dura marsaa Internet www.ULFO.org irratti baha. Achiin booda bakkoota biraarratti maxxanfamuu nidandaya.  Booddeen kana xalayoonni itti gaafatamummaa sadarkaa jaarmayaallee hin guutne, namoota dhaabni keenya hinbeeyneen bakka hedutti maxxanfamuu agarra.  Xalayoonni san namoota maqaa THBO saammachuu barbaadaniini  maxxanfame.  Xalayaan takka tan heeraan waajiraalee THBO irraa baate tahuun wanni beekkamuun xalayaan san yokii ibsi san yoo websaaytii THBO irra jiraate qofa.  Kanaafuu, dura websaaytii THBO   www.ULFO.ORG dhaqaa iyyaafadhaa.

Tokkummaan Humna

Oromiyaan Nibilisoomti

Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO)

 

P.O. Box 21813, Washington DC 20009