Seensa

Walhuubannoota  Jaarmayootni Bilisummaa Oromiyaa Adoolessa 25,2000 adda adda qabsaawuu fi wal-dura dhaabachuu dhiisani waliin hojjachuuf irra gayan bu’ureeffachuun:

Waliigalteen kun carraaaqa gamtaan hojiitti mirkanaawee jabinaa fi injifatnoo qabsoo bilisummaa Oromiyaatti akka gumaachu taasisuun barbaachisaa ta’uu huubachuun:

Hafuura waligaltichaan masakamanii hojjachuun jabinaa fii injifatnoo qabsichaa mirkaneessuuf ammoo qindoominaan socho’uun jaarmayoota bilisummaa Oromiyaa gaaffi kan ummata keenyaas ta’uu amanuun:

Nuti Jaarmayootni Bilisummaa Oromiyaa maqaan teenya armaan gaditti tarreeffame:

  • Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)
  • Adda Bilisummaa Ummata Oromoo (ABUO)
  • Adda Islaama Bilisummaa Oromiyaa (AIBO)
  • Adda Tokkummaa Bilisummaa Ummata Oromoo (ATBUO)
  • Gumii Bilisummaa Oromiyaa (GBO)
  • Ijaarsa Bilisummaa Saba Oromoo I(IBSOI)

Bilisummaa Oromiyaa sagantaa jidugaleessa taasifannee sochi karaa siyaasaa, waraanaa fi diplomaasii koph-khophaatti gochaa turre wal-qubqabeenya fii walitti qindeeffachuun deemsisuu akka dandeenyuuf jaarmaya tokkummaa ka waltajjii nuu ta’u barbaachisaa ta’uu qalbifachuuni fii waliif galuun:Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa tartiiba sanada kana’rratti ibsameen Waliigaltee Oromoo 2000 kanaan qajeelfamuuf Birraa 20 Bara 2000 waliif gallee’rra.