Bilisummaa

Bilisummaa

Maaltu deemu jira maaltu nu mudate
Dhalli Oromoo eega gaafa dhalatee
Akka nyaataa dhugaatii bilisummaaf dheebote

gabroomne jiraachuun hin malle nuti
Akkatti waan haftuu gaaf takka ni bariitii
Inumaa dubbiin daran nutti taatii
Nuuf galuu didde tun waan ajaa'ibaatii

Durirraa eegalee kunoo hanga ammaa
Baadhanneeti jirraa harqoota gabrummaa
Hundaa nu wal dabraa Yaa rabbi maalumaa
Gahee nurraa guuti Yaa rabbi jabaan sumaa

Gaafiin saba oromoo waan biraatii mitii
Dur irraa eegalee kunoo hanga arraatti
Kaaba fi kibbaan, bahaa fi dhihatti
Gaafiin ilmaan oromoo bar gaaffii bilisummaati
Kana qofa kunoo Hin qabnu waan biraatii

Kabajaa fi nagayaan haqa keenya gaafanne
Badii takka malee hiriira nagayaa baane
Namuu osoo Hin miidhin lafa teenya falmanne
Mirga uumamaan rabbirraa arkanne
Lafa Oromiyaa tan irratti dhalannee irrtti guddanne
Tan arraan tana wayyaaneen saamamne
Akka nurraa deeman Oromoon isaan jibbee

Haa ta'u malee waan Nama ajaa'ibsiisu
Deebisaan keenya tahe ilmaan keenya ajjeesuu
Kaanis mirga dhoorkanii ilmaan Oromo cunqursuu
Ulee, hidhaa fi ajjeechaan dhala Oromo doorsisuu
Barattoota keenyas barumsarraa shoorarkeeysuu
Haga yoomiiti akka salphannee jiraachuun??

Sabni Oromo rakkatee lubbuu bakkaan dhabne
Biyya Teenya keeysa nagayaan jiraachuu dadhabne
Xiqqaanne kunoo Akka alagaatti laalamne
Barattoonni abdii boruu barumsarraa ari'amne
Aayyoo fi aabboonis waa nagaya Hin arkanne
Dhiiroo biyti tun teenyumaa Inumaa shakkine
Yaa rabbi nu gargaari nuti dadhabanne

Obsaa Yaa lammii too waa akkatti Hin haftuu
Dukkanti gabrummaa barihuu Hin ooltu
Aduun bilisummaa dhihotti Ka baatu
Namuu bakkuma jiruu Mee haa tattaafatu
Kan xiqqaafi guddaa harka wal haa qabatu
Tokkummaadhaan Yoo kaane Hin hafu injifatuun

Wanti deemaa jiru Keeysaafuu dhiheenya kana
Je'amee hin dubbatamu akkasiifi akkana
Ilmaan Oromo hedduun kan tahan ilmaan seenaa
Badii takka maletti seenanii mana hidhaa
Dhandhamaati jiran dila adabbiidhaa
Isaan wallaalchise halkanii guyyaadhaa
Garaan Na gubatee Maal je'een dubbadha
Rasaasni wayyaanee meeqa nyaate dhala Oromodhaa
Yaa rabbi dirmadhuuf sumaa dandayaadha

Gabroofataa garre kun kan Ajaa'ibaa
Lafarraa nu haquuf qawween nu dhaadataa
Fedhii isaa guuttannaan yoom yaadata du’a saa

Fedhii ummataa dura tan isaa dursaa
Ummata nagayaa dirqiin shoorarkeeysaa
Kaanis tumee kaanis ajjeesaa
Hiyyummaa fokkottuun ummata agabsaa
Sanuu Hin qaanfatu je'eeti odeeysaa
Biyyi Teenya misoomtuu rakkinni Eeysa jira sa??
Jechuun kijiba akkanaa addunyaaf labsa
Yaa rabbi nurraa kaasi kana mootummaa gabroomsaa

Abshiir dhala Koo warri hidhaa jirtan bahuuf jiraattanii
Ifaa bilisummaatis bar numa agartanii
Jiraachumaaf teeysan hedduu gammaddanii
Lafa teeysanirratti abbaa biyyaa taataniii
Abshiir warri du'es bilaash Hin taatanii
Wareegama guddaa lammiif kafaltanii
Halkanii guyyaa isin yaadata seenaanii

Walalo Tiyya Niin dhaaba kunoo asirratti
Dogongorri jiraatus naaf irra dabraatii
Ani deeme kunoo namuu nagayatti
Wal argaan keenya haa tahu dirree bilisummaatti
Oromiyaa balloo biyya teenya gubbatti
Tan isiniin jettu Biiftuu Bilisummaa ti